วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กรรมหนา

กรรมหนากิจกรรมหนาเกาะกรรมหนากฏ
กรรมหนาบทกรรมหนาแบกกรรมหนาบอก
กรรมหนาขบกรรมหนาขันธ์กรรมหนาคลอก
กรรมหนาพอกกรรมหนาพูนกรรมหนาแพง

กรรมหนาครอบกรรมหนาคลุมกรรมหนาคิด
กรรมนำจิตกรรมนำใจกรรมเนื่องจั่น
กรรมหนาจุดให้กรรมเกิดกรรมหนากัน
กรรมหนากั่นกรรมหนากรุ กรรมหนากรรม

กรรมหนาหน้ากรรมหนาร่างกรรมหนอเรา
กรรมนำเขลากรรมหนักเรากรรมแข่งขันธ์
กรรมมีค่ากรรมคำค้างกรรมชาติพันธ์
กรรมหนาพลันผันกิเลสให้กลับกรรม