วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กรรมแต่ง

กระตุ้นกรรมตกเกิดต่ำกรรมแต่ง
กระต่อกะตมกระเตาะกระแตะ
กระเตรียมกระตามกระตนกระแทะ
กะแตะแกะตกกะตา

กรรณเตกรณ์ตีไกรตองกรองตรัง
กังตั๋งกันต่ังกังตัก
กรณี/ๅ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น