วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

เนตรดาวแดดวงดังดินแดนพราว
เนรมิตรดาวกระจายเจิดพริ้มเพริดสี
เนรดาษปัทมาวาดผกาวดี
เนตรรตีวดีกรินทร์ถิ่นรุ้งเรือง
เนตรนภาผกามาศบาทบดี
เนวตาสมรศรีสุธาผกาวสร
เนรนิชประสิทธิ์ภาประภาพร
เนรมิตรกรณ์นวเกศปราการถกล
เนรดิฐษ์ศักดาแดนประกายกาญ
เนรทิศจักราเกิดกมลศรี
เนรราชชาติมิตรสนิทวจี
เนรตาพิศพลอยศีนราปกรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น