วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

สด สุขษาประภาเทพฤทธิเดชพุทธมุนี
สุด แสงศรีเจริญนราประชาสมร
สุข แสนแกล้วจันทรกล้ารามาปกรณ์
สรรค์ ส่งสอนประทานพรเดชธรรมกายกลาง
สั่ง ดวงวดีวจี หมั่นมุ่งหนา
สม นึกนาพลันนิ่งนึก ตรึก ตรองมั่น
ส่ง แสงฟ้าปัทมาแก้วเบิกใจนิรันดร์
สวรรค์แพรวพราวพุทธพงษ์พันธ์อนันตกาลดี
สร้างทางทองเทียบทางตรงลงจุดเจ็ด
แสงสำเร็จต้องมรรคาประชาสุขศรี
สี ศรีส่องสุขแสนอนันต์ปรมัตถบารมี
ส่อง กลางที่มุ่งมัชฌิมาปฏิปทาธรรมขอสรรเสริญหลวง ปู่สด จันทรสโร
ครูอาจารย์ผู้เมตตาในวิชชาธรรมกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น