วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เส้นทาง

เส้นทางผู้เฝ้าฝัน  อัศจรรย์แห่งธรรมมา
กรณ์นบพระศาสดา  ตรัยภูมิเขตวิเศษดี

ผู้รอและเฝ้าฝัน      ถามถึงวันสมสดศรี
นอมกราบพระภูมี     ดลปฐพี สกาว สกล


ด้วยเดชพระสัมมา     ดวงปัทมาสว่างล้น
เปิดแสงแห่งมวลชน   ได้เติมฝันวันร่วมทาง

แสงองค์สุรีย์ส่อง     นำคัลลองผู้ทวงถาม
ประทีปองค์ลงติดตาม    ประชาเกศวิเศษมี


โลกกุตรธรรม    สว่างล้ำ สุรีย์ ศรี
สนธิเวทย์ประภาวดี    สดุดีผู้มีธรรม


ให้เหนือสูงสุดเขต ทั่วประเทศผูกสมาน
ถึงทักษิณฟ้าเบิกบาน ผู้สืบสานตระการเมือง

ชาวชนทั่วทุกถิ่น     สมชีวินพรประทาน
ดลเกียรติวีระกานต์ ประทีปทองประสบธรรม

นักรบพระราชา พบดวงตา พาสมหวัง
ปรีย์เปรมเกษมดัง ดื่มด่ำธรรมดินแดนทอง

เสรีแห่งมวลชนผ่องเด่นดลได้ปรองดอง
ฤทธิรงค์พรพล ฉลอง วชิราเทพ มหาชน

รัตนมณีแก้ว  สิริกิตแพร้วดั่งดาวสวรรค์
เสริมลงจงใจจันทร์ส่งแสงสวรรค์ให้สมปอง

เลิศล้นพ้นหมองมัว  สว่างทั่วร้ายหายลับ
หมดร้ายทุกข์ไทยขจัด  พร ณภัทร แดนธรรมไท

เทวาฟ้าประจักษ์ ให้สมศักดิ์ ยุติธรรมใส
ประเวศ ประสิทธิ์ให้ธรรมนูณได้ดั่งใจชน

ร่วมเดินสู่มวลมิตร ร่วมทางคิด.จิตประสงค์
นมัสการจุฬาองค์ ฤทัยจง สถานทอง

พรศิริสิรินทร ดลอมรกมลไสว
ปราญช์กล้าสมดังใจ ปัญญาใจดุจเพชรดาว

งามชมช่างสมศักดิ์เป็นที่รักสยามสมัย
อุบลรัตน์ไพลินให้สมดังใจอิสรากมล

วิญญาณ ผู้ องอาจอภิชาติเลิศวีรชน
มิถุนา พฤษา ผล ผู้ทุกข์ทนรอเบิกทาง

พานทองประชาแท้ พระเทพแปรลงเสกสาร
ประสานคิดดังปราการอนันต์ สมานเผด็จกรณ์

แลกธรรมแลกความคิดมีถูกผิดประดิษฐ์สอน
พร้อมเพรียงเผ่าทินกร มนุษยชาติไม่ขลาดกลัว


แลกธรรมแสนประเสิฐ  นวพรเลิศทุกแห่งหน
รัฐสภาสง่างามตน สยามชนนาม ขจร

 ร่วมรักมิตรทั่วหล้า ให้ส่องฟ้าประกายสมร
ผู้ยากพนมวอน สับสนถอนพรมั่นคง

เสริมสิ่งที่ถูกต้องให้เสียงก้องไม่ไหลหลง
ทุ่มเถียงสิ่งเที่ยงตรงไถ่ถามตรงสว่างตา

เทวามาเสริมก่อ ส่งทาบทอพระพุทธา
เมืองธรรมพระศาสดาสว่างได้ประชาดี

พรนรินทร์องค์พิณกล่าวยิ่งลักษณ์พราวรัศมี
แสงทองพรหมพรมีนาถนารีมีสัจจริง

เฉลิมชาตินามมั่นคงให้ไทยตรงคงทรงศีล
หลักธรรมจอมบดินทร์ สร้างชีวินให้ชาติไทย...เพียงแสงหนึ่ง.....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น